คำขวัญอำเภอเต่างอย -->> ต้นยางใหญ่หลายร้อยปี โบราณคดีบึงสา ใบเสมานาตาล อุทยานแห่งชาติภูผายล ถิ่นรวมพลเสรีไท ไหลเรือไฟลำน้ำพุง    


นายสำเนียง กรมธรรมา
เกษตรอำเภอเต่างอย

วิสัยทัศน์
กรมส่งเสริมการเกษตร

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ให้พึ่งพาตนเอง
สามารถผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล
ที่มีคุณภาพและประกอบอาชีพ
การเกษตรมั่นคง
พันธกิจ
กรมส่งเสริมการเกษตร

   1. ส่งเสริมและผลิตสินค้าเกษตร
   2. ส่งเสริมและพัฒนาเคหกิจเกษตร
   3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
วิสัยทัศน์
สำนักงานการเกษตรอำเภอเต่างอย

ผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานสากล
เกษตรกรมั่งคั่งและมั่นคง
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
นางสาวอัญชลี ธนะมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลบึงทวาย ร่วมกับนักวิชาการเกษตรประจำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบึงทวาย และคณะกรรมการตรวจสอบภัยพิบัติ ภาวะฝนทิ้งช่วง ปี 2555 ออกตรวจสอบพื้นที่ประสบภัย หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 2 ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 (7 พ.ย.55)
นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร และเกษตรตำบลทุกตำบล ร่วมทำฝายชลอน้ำ ที่ลำน้ำพุง เพื่อเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการเกษตรฤดูุแล้ง ร่วมกับกลุ่มเกษตรกร, ชุมชนทุกตำบล เมื่อวันที่ 2 พฤจิกายน 2555
(6 พ.ย.55)
นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอเต่างอย พร้อมหัวหน้าส่วนทุกส่วน อ.เต่างอย ต้อนรับนายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกตรวจเียี่ยมการทำฝายชลอน้ำ ที่ลำน้ำพุง อ.เต่างอย จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 1 พฤจิกายน 2555
(6 พ.ย.55)

นายสำเนียง กรมธรรมา เกษตรอำเภอเต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร รับโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นระดับประเทศ (เกษตรตำบลดีเด่น) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร ในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรประจำปี 2555 ในวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(5 พ.ย.55)ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุกวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี จะมีการประกวดแห่ไหลเรือไฟ ที่ อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ไหลเรือไฟกลางคืน

ขบวนแห่เรือไฟ (กลางวัน) อ.เต่างอย จ.สกลนคร

ด่วน การต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุนชน ประจำปี ภายในช่วงเวลาที่กำหนด คือ ระหว่างวันที่ 1 - 30 มกราคม ของทุกปี นี้ สำหรับ ทุก วิสาหกิจและเครือข่ายวิสาหกิจชุนชน โดยเฉพาะ วิสาหกิจชุมชนและ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ใด ๆ ที่ไม่ได้มาทำการต่อทะเบียนเป็นเวลา 2 ปีติดต่อกันแล้ว ให้มาทำการต่อทะเบียน ณ สำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย   ที่รับจดทะเบียน  โดยยื่นแบบ คำขอ   ดำเนินกิจการต่อ (แบบ สวช. 03) และแบบจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน พร้อมแสดงเอกสาร  สำคัญ 2 ฉบับ คือ หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน (ท.ว.ช.2) และเอกสาร   สำคัญแสดง การดำเนิน กิจการ (ท.ว.ช.3) มิฉะนั้นจักถูกเพิกถอนทะเบียน   ในปีนั้น
 
ผลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลระดับจังหวัด ชนะเลิศที่ 1 ได้แก่ ศูนย์ บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลนาตาล ต.นาตาล อ.เต่างอย จ.สกลนคร
 


การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ
การปลูกผักพื้นบ้าน
การปลูกพืชผักสวนครัว
การเพาะเห็ด
การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น
การปลูกพืชเศรษฐกิจบนพื้นที่สูง

การปลูกข้าว ธัญพืช
การปลูกไผ่ชนิดต่าง ๆ
การปลูกพืชไร่
การผลิตพืชอื่น ๆ
การปลูกสมุนไพร
การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช

 

  สาระน่ารู้เรื่องสุขภาพ
 

การแทะข้าวโพดหวานต้านโรคมะเร็ง**
กินผักตามฤดูฟื้นฟูสุขภาพ**
ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม พันธุ์ แปซิฟิค **
ข้าวโพดฝักอ่อน **
น้ำมะพร้าวอ่อนชะลอโรคอัลไซเมอร์ **
โรคใบไหม้แผลใหญ่ในข้าวโพดหวาน**

   

ค้นหาด้วย

 
 
ประวัติสำนักงาน
ทำเนียบ กษจ.
บุคลากร กษอ.
แผนปฏิบัติงานสำนักงาน
ข้อมูลทั่วไป
ศูนย์บริการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร
คลินิกเกษตร
ข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
รายชื่อวิสาหกิจชุมชน
แหล่งท่องเที่ยวอำเภอเต่างอย
แผ่นที่ อำเภอเต่างอย
กลุ่มสถาบันเกษตรกร
องค์ความรู้

กระทู้ถาม - ตอบ
ส่ง e-mail 
 
 
 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร
อาสาสมัครยุวเกษตร
กรมวิชาการ
กรมการข้าว
กรมพัฒนาที่ดิน
 
ดิน
น้ำ
พืช
ปศุสัตว
  ประมงและเพาะเลี้ยง
โรคและแมลงศัตรูพืช
ปุ๋ยและสารเคมี
เทคโนโลยีการเกษตร
ราคาสินค้าและปัจจัยการผลิต
แหล่งรับซื้อและจำหน่าย
องค์กรและเครือข่ายเกษตร
สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน
สถานการณ์เกษตร
เทคโนโลยีชาวบ้าน
เตือนภัยเกษตร
องค์ความรู้เรื่องข้าว
งานวิจัยด้านการเกษตร
 

 
 
 
 

       
    ขอเชิญร่วม ถาม - ตอบ ปัญหาการเกษตรได้ที่ เว็บบอร์ดของสำนักงานเกษตรอำเภอเต่างอย